آب زنید راه را، هین که نگار می رسد

                    م‍ژده دهید باغ را، بوی بهار می رسد