ای مهربانتر از

          مهربانی،

در پیچ و خم بی احساس دنیایی،

مرا با این همه احساس

                   مسپار به تنهایی...