سهم من شاید در این بیداد تاریکی؛

شهاب سنگی بود؛

                     پرنور و پر شتاب....