چه غریبانه

    درختان این شهر

     به منقار پرندگان مهاجر

می نگرند،

گویا برای همیشه

از ذهن طبیعت این شهر،

بهار،

رخت بربسته است....