نگاهم را تا ابد به

    جاده بی انتهای خاطره می دوزم

   و لذت بوئیدن نفسهایت را

    به انتظار می نشینم....