خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند

و دست منبسط نور روی شانه ی آنهاست.

نه! وصل ممکن نیست،

همیشه فاصله ای هست....