خدایا می خواهم در انگاره ذهن ابدیت، در جای جای بودن خاکی فریاد بزنم و بر تقدیر نفس گیرم هق هق گریه سر دهم. اشکانم را بر ثانیه های بی تاب زمانم می سایم و از اعماق قلبم بر این زندگی آه حسرت هدیه می دهم. دستاورد بودنم چیست؟