هر شش ثانیه

یک بار به قلاب تو گیر می کنم

هر شش ثانیه

یک بار مرا از آبی گل آلود می گیری

میان همین فراموشی ها

دوزیست شدم....