این کتاب برگرفته از نکات و موضوعات موجود در منابع مهم درس مدیریت آموزشی برای مقطع دکتری و کارشناسی ارشد می باشد که با حمایت موسسه ماهان به چاپ رسیده است.

این کتاب در چهارده فصل تنظیم شده است که بدین شرح می باشد.

سازمان، مدیریت،برنامه ریزی و هدف گذاری،سازماندهی،ارتباط،رهبری،نظارت و کنترل،تصمیم گیری و حل مساله، رفتار سازمانی،انگیزش،نظریه و عمل،مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت،نظریه های سازمان و مدیریت، طبقه بندی اسکات از سازمانها،مفاهیم و نظریات جدید،زمینه مدیریت آموزشی و نظام آموزش و پرورش ایران

این کتاب کوشش سالها تدریس و تحقیق اینجانب در حوزه های مدیریت آموزشی می باشد.