تمام دلخوشی من، تو بودی. و تمام تو، دلخوشی ات بود.

تو می دانستی که تمام ناتمام من با تو تمام می شود،

تو می دانستی که برایم شعر بودی، و من در حسرتِ غزلی کوتاه با قافیه رفتن.

تو می دانستی باورت داشتم، ناباوریت را دوست داشتم.

تو می دانستی نیاز دستانم را، اکنون فسرده ازسایش سرمای تنهایی است.

تو می دانستی پرواز را، بالهای شکسته ام را

تو می دانستی که می مانم، سالهای زندگی ام را

تو می دانستی بهانه چیست، جدایی چه رنگی است، خدا کدام است،

من می دانم تو می دانستی، نداستنم را.