در اندیشه رسیدن به تو،

تاولهای روییده بر گامهای ذهنم،

مرحمی ست برای تحمل زخمهای انتظار...