عقرب عاشق

دم به کله می کوبد و

شقیقه اش دو شقه می شود

بی آنکه بداند

حلقه آتش را خواب دیده است

عقرب عاشق.....