باران که می بارد،

شانه هایم عجیب بیتابی می کنند،

چترت را وا مکن.....