چکیده:

 هدف این تحقیق بررسی نمرات ارزیابی استادان دانشکده صداوسیما در نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 توسط دانشجویان در دو روش دستی  تحت 


وب می‌باشد. با توجه به اینکه روش ارزیابی از حالت دستی یا مداد و کاغذی به شیوه تحت وب تغییر یافته‌است این سوال پیش می‌آید که آیا روش نظرسنجی می تواند در نتایج تأثیر گذار باشد؟ به عبارتی نمرات حاصل شده از طریق دستی تفاوت معناداری با شیوه تحت وب دارد؟ برای پاسخدهی به این سوال 44 درس از دروس نیمسال اول سال تحصیلی 91-90دانشکده با دو روش دستی و تحت وب مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه ارزیابی بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 20 سوال و در دو حیطه توان علمی-آموزشی و رفتار علمی و اجتماعی تنظیم شده بود.با استفاده از آزمون ویلکاکسون داده‌ها تحلیل شد و نتایج زیر بدست آمد. در حیطه توان علمی-آموزشی بین نمرات ارزیابی دستی و تحت وب تفاوت معناداری وجود نداشته است. در حیطه رفتار علمی و اجتماعی و کل سوالات تفاوت معناداری بین نمرات دستی و تحت وب مشاهده شده است. لازم به ذکر است میانگین نمرات ارزیابی استادان در شیوه دستی در مقایسه با تحت وب بالاتر بوده است.

واژگان کلیدی: روش ارزیابی استاد، حیطه های ارزیابی استاد.

لینک این مقاله http://cuqa.ut.ac.ir/documents/30787/773099/22.pdf