مثل یک کابوس:حامد بهداد

 

مثل یک کابوس مارا به رویا می بری

پشت ردت تا کجا مارا به هر جا می بری

باز هم دعوت به طوفان کن مرا اما بدان

من دلم دریاست دریا را به دریا می بری

من شبیه یوسفم راه سقوطم چاه نیست

چون بیندازی مرا در چاه بالا می بری

دل خوشم گر دل به غیر از من به هرکس باختی

بردنی هارا فقط از سینه ما می بری

با همان یک حرکت اول نگاهم مات بود

ماتم از اینکه پس از یک عمر حالا می بری
مثل یک کابوس مارا به رویا می بری

پشت ردت تا کجا مارا به هر جا می بری