همیشه به بودنت فکر کرده ام،

و همیشه نبودنت را تجربه،

سهم من از تو تجربه ای از نبودنت بود،

و رویای بی انتهای حضورت که دیگر شیرین است...

وقتی رفتی، عشق برایم تعبیر شد،

وقتی رفتی، هیچ کس شکستنم را ندید،

آه که وقتی رفتی، وقتی رفتی ......