یک سال دیگر گذشت....

و باز تکرار قصه تکرار....

سال 1392 تمام....

و سال 1393 از راه رسید....

ایام به کام و سال نو مبارک....