از شاعری دست خواهم کشید،

لحظه ای که برای همیشه پیشم خواهی ماند،

دلیل تمام شعرهایم ،نبودنت بودند.....

بهار 1393