ادامه .......


مواد امتحانی و ضرایب دروس در مجموعه علوم تربیتی 1

گرایشها

دروس

1 و2 - برنامه ریزی آموزشی و درسی

3 – مدیریت آموزشی

4- تحقیقات آموزشی

5- تکنولوژی آموزشی

6 – تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

7- آموزش بزرگسالان

8- مدیریت وبرنامه ریزی آموزش عالی

1- زبان تخصصی

2

2

2

2

2

2

2

2-روانشناسی تربیتی

2

0

2

2

2

0

2

3- روشها و فنون تدریس

3

2

0

3

2

2

1

4- آمار و روشهای تحقیق

0

2

3

0

1

0

3

5-اصول و فلسفه
تعلیم و تربیت

2

2

2

0

2

2

0

6-سنجش و اندازه گیری
در تعلیم و تربیت

0

0

2

1

1

2

2

7-مدیریت آموزشی

2

3

0

0

0

2

3

8-مقدمات برنامه ریزی
آموزشی و در سی

3

2

0

2

0

2

3

9- نظارت و راهنمایی

0

2

0

0

0

0

2

10-تکنولوژی آموزشی

0

0

0

3

0

1

0

11-تعلیم و تربیت اسلامی

0

0

0

0

3

0

0