این شکل آوارگی، سرگشتگی،

تنها به جنگ تنهایی رفتن،

دل به دریا زدن،

جان دادن و باز جان دادن،

تاوان لحظه آخریست که

که به شیطان غرور،

نگاهم را از نگاهت دزدیم.......