طعم تنهایی؛

بعد از تو،

طعم تنهایئست...

چه باریک است،

مرز طعم خاطرات،

بعد ازتو....

طلوع خورشید هم،

طعم سردِ سوت و کوریست،

بعد از تو....