ادبیات انقلاب دوم در راه مدارس؛ خواسته رهبر معظم انقلاب
ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ آبان ،۱۳٩٥  کلمات کلیدی: برنامه درسی ، کتابشناسی لانه جاسوسی

طی این سال‌ها کتابهای متعددی با محوریت تسخیر لانه جاسوسی و 13 آبان منتشر شده است. برخی از آنها در ذیل گردآوری شده اند.


1- تسخیر لانه جاسوسی (خاطرات یکی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام) 
سیدمحمدهاشم پوریزدان‌پرست - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه. 

2- چهارصد و چهل‌ و چهار روز: خاطرات گروگانگیری از دوران تسخیر لانه جاسوسی 
گردآورنده:میثم ولز؛ مترجم:حسین ابوترابیان - مرکز نشر فرهنگی رجاء - 696 صفحه - چاپ،2 سال 1368 

3- خاطرات نخستین روزهای تسخیر لانه جاسوسی 
سیدمحمدهاشم پوریزدان‌پرست؛ ویراستار:حسین نصراله‌زنجانی - شرکت انتشارات سوره مهر - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه.

4- روابط ایران و آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی تا تسخیر لانه جاسوسی 
حسن خداوردی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه. 

5- مناظره با موضوع: تسخیر لانه جاسوسی؛ سرانجام دانشجویان پیرو خط امام (ره) با حضور دکتر صادق زیباکلام (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) 
تهیه کننده: سازمان‌دانشجویان‌جهاددانشگاهی؛ زیرنظر:رضا فریدزاده؛ لیلا سنگی - جهاد دانشگاهی واحد تهران 

6- ورود به لانه عقاب (روایتی نو از تسخیر لانه جاسوسی) 
مهدی شریفی - تاویل - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 

7- ان‍ق‍لاب‌ دوم‌: (ت‍س‍خ‍ی‍ر لان‍ه‌ی‌ ج‍اس‍وس‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا، آث‍ار و پ‍ی‍ام‍ده‍ا )
ت‍دوی‍ن‌ اح‍م‍درض‍ا ش‍اه‌ع‍ل‍ی‌، ت‍ه‍ران‌ : م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ، ۱۳۸۵.

8- خداحافظ آقای چشم آبی: تسخیر لانه جاسوسی
کانون اندیشه جوان، تهران: کانون اندیشه جوان‏‫، ۱۳۹۱.‬

9- دست‌آویزهای سیاسی در مسائل اسلامی
حسین کریمی، تهران: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی شریف، گروه فرهنگی، ‏‫‏‏۱۳۶۱.

10- کالک‌های خاکی‬‏‫: خاطرات شفاهی سرلشکر پاسدار محمدعلی (عزیز) جعفری‬‏‫
به اهتمام گل‌علی بابایی، حسین بهزاد‬‏‫؛ [برای] دفتر ادبیات و هنر مقاومت [سازمان تبلیغات اسلامی] (وابسته به حوزه هنری)، ‏‫تهران‬‏‫: شرکت انتشارات سوره مهر‬‏‫.

‏‫11- دانشجویان و گروگان‌ها‬‏‫: تاریخ شفاهی دانشجویان پیرو خط امام‬‏‫
تدوین حسین جودوی، تهران ‬‏‫: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات‬‏‫، ‏‫‬‏۱۳۹۲.‬

12- ایران در خاطرات جیمی کارتر
مترجمان ابراهیم ایران‌نژاد ، طیبه غفاری، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ۱۳۹۰.‬

13- مجموعه اسناد لانه جاسوسی: دخالت‌های آمریکا در ایران 
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، تهران : مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی آمریکا‏‫، ۱۳۶۶.‬

14- از ظهور تا سقوط: مجموعه اسناد لانه جاسوسی آمریکا
ترجمه و تنظیم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، تهران: مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی آمریکا‏‫، ۱۳۶۶ 

15- تحلیلی از: سیاست‌های امپریالیسم و قدرت حاکمه (درباره اشغال لانه جاسوسی آمریکا)
‏ [تهران]: گروه پیشرو‏‫، [۱۳۵۸].

16- توهم براندازی
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، تهران: مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی امریکا، ‏‫‏‏۱۳۶۸.

17- ت‍س‍خ‍ی‍ر: اول‍ی‍ن‌ روای‍ت‌ م‍ک‍ت‍وب‌ از درون‌ س‍ف‍ارت‌ ت‍س‍خ‍ی‍ر ش‍ده‌ آم‍ری‍ک‍ا در ت‍ه‍ران‌
م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ اب‍ت‍ک‍ار؛ مترجم و ویراستار ف‍ری‍ب‍ا اب‍ت‍ه‍اج‌ش‍ی‍رازی‌، ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌‏‫، ۱۳۸۷.‬

18- گروگانگیری ایرانی
تدوین راکی سیک‌من؛ مترجم مریم کمالی‌اندافی، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ۱۳۸۹.‭‬

19- ه‍دف‌ ت‍ه‍ران‌: ت‍ه‍اج‍م‌ ک‍ارت‍ر و وق‍ای‍ع‌ پ‍ش‍ت‌ پ‍رده‌
ج‍ول‍ی‍ت‍و ک‍ی‍ه‌زا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ س‍ه‍راب‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍و، ۱۳۶۲.

20- ب‍ح‍ران‌: آخ‍ری‍ن‌ س‍ال‌ ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ک‍ارت‍ر
ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌ ج‍ردن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍ود م‍بن‍ا، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍و‏‫، ۱۳۶۲.‬

21- آم‍ری‍ک‍ا در ب‍ن‍د
پ‍ی‍ر س‍ال‍ی‍ن‍ج‍ر، ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‌س‍را‏‫، ۱۳۶۲.‬

22- [چ‍ه‍ار ص‍د و چ‍ه‍ل‌ و چ‍ه‍ار] روز: م‍اج‍رای‌ گ‍روگ‍ان‌ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ائ‍ی‌ در ای‍ران‌
ن‍وش‍ت‍ه‌ ج‍ی‍م‍ی‌ ک‍ارت‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د ب‍اق‍ری، ت‍ه‍ران

23- مقدمه‌ای بر شیطان : (مجموعه مقاله) به مناسبت ۱۳ آبان ، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
ابوالقاسم حسینجانی،‌تهران: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی‏‫، ۱۳۷۵.

24- رمزگشایی در لانه
فرخنده کیهانی یزدی، تهران: روزنامه همشهری، ۱۳۸۸.