نیازسنجی آموزشی اولین گام آموزش اثر بخش

آموزشی که انسان را در بر گرفته شامل این سه دسته می شود:

1-   آموزش مستمر ضمنی[1]: این نوع آموزش به هر آنچه که انسان در طول عمر، به گونه‌ای نامنظم در زمینه های دانش، توانش و بینش فرا می گیرد اطلاق می‌گردد. آموزش مستمر ضمنی از طریق تجربیات شخصی روزمره با توجه به محیطی که فرد در آن رشد می یابد و کار و زندگی می کند به دست می آید.

2-   آموزش رسمی[2]: آموزش رسمی یا مدرسه ای شامل آن قسمت از نظام آموزش است که از کودکستان آغاز شده تا آموزش عالی ادامه می یابد. این نوع آموزش سازمان یافته است و دارای ساختاری مشخص می باشد و از سلسله مراتب منظمی پیروی می‌نماید.

3-   آموزش غیر رسمی[3]: آموزش غیر رسمی به هر نوع فعالیت آموزشی و کارآموزی اطلاق    می شود که سازمان یافته است ولی خارج از آموزش رسمی تحقق می پذیرد. مانند دوره های آموزشی و کارآموزی کوتاه مدت در زمینه های گوناگون عقیدتی، سیاسی، سوادآموزی، بهداشت، تعاون، کمک های اولیه، تنظیم خانواده، کسب مهارتهای حرفه ای و حتی در زمینه های صنعت، کشاورزی و خدمات و انواع آموزش‌های مفید برای بارور ساختن اوقات فراغت (میرزابیگی، 1380، ص 27).

  نکته‌ای که می بایست در آموزش های بیان شده مورد توجه قرار بگیرد رسیدن به یادگیری و آموزش اثربخش می باشد. رعایت اصول و قوانین علمی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها، داشتن نگاه کارشناسانه به مقوله آموزش باعث می شود تا فرآیند آموزش ، موثر واقع شده و نتایج مورد نظر محقق شود.

آموزش و بهسازی نیروی انسانی مجموعه کنشهای هدفمند و از پیش اندیشیده و طرح ریزی شده ای است که با هدف افزایش رفاه و اثر بخشی فرد و سازمان بطور مداوم و نظام مند به بهبود و ارتقای سطح دانش، مهارتها و نگرش های معطوف به بهبود عملکرد شغلی حال و آینده کارکنان می پردازد (ترک زاده و عباس زادگان، 1379، ص 34). همانطور که در تعریف مشاهده می شود آموزش نیروی انسانی می بایست هدفمند، طرح ریزی شده و دارای یک برنامه از پیش تعیین شده باشد در اینجاست که صحبت از برنامه ریزی برای آموزش به میان می آید.

هیلدا تابا گام های طراحی برنامه را شامل مراحل زیر می داند:

تشخیص نیازها، تدوین اهداف ، انتخاب محتوا ، سازماندهی محتوا ، انتخاب تجربیات یادگیری ، سازماندهی تجربیات یادگیری و تعیین آنچه باید ارزشیابی شود روشها و وسایل ارزشیابی (میرزابیگی، 1380، ص 71).

مدل T.D.L.B توسط هیأت هادی آموزش و بهسازی انگلستان در سال 1992 طراحی شده است. این سازمان که یک سازمان سیاستگذاری دولتی در زمینه فعالیت های آموزش و بهسازی است مدل استانداردی برای آموزش و بهسازی کارکنان ارائه نموده است. این مدل شامل مراحل زیر است:

1-     شناسایی نیازهای آموزش و بهسازی

2-     طرح ریزی استراتژیها و برنامه های آموزش و بهسازی

3-     ارائه فرصت های یادگیری، منابع و پشتیبانی

4-     ارزشیابی اثر بخش آموزش و بهسازی

5-     پشتیبانی آموزش و بهسازی (ترک زاده و عباس زادگان، 1379، ص 46).

همانطور که ملاحظه می شود گام اول برای طراحی یک برنامه شناسایی نیازها می باشد.

اگر این گام به درستی برداشته شود زمینه پیش روی درست برنامه فراهم می گردد چرا که از این طریق است که اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری و تعیین اهداف برنامه بوجود می آید. اهدافی که منطبق با خواسته ها و نیازهای موجود می باشد و برای رفع آنها انتخاب و پیگیری می شوند.گولدستین[4] (1996) معتقد است که شروع آموزش بدون یک تحلیل کامل از نیازها وسوسه ای بیش نیست.وی تاکید بر این مطلب دارد که مبادا هیچ برنامه ای بدون سنجش کامل از وظایف  ،رفتارها و محیط آغاز شود. وی همچنین مدلی را برای آموزش سیستماتیک ارایه می دهد که طبق آن تعیین اهداف ، اجرا و ارزشیابی آموزش بایستی بر اساس نتایج نیاز سنجی باشد.

نیاز آموزشی :

واژه نیاز[5] ابتدا در اوایل دهه 1930 در مباحث روان شناسی به کار گرفته شد و منظور از آن متغیر انگیزاننده بود که باعث رفتار خاصی در فرد می شد. به تعبیر دیگر نیاز عبارت بود از یک خواست که باعث رها شدن انرژی می گردید و نیرویی ایجاد می کرد که برای نیل به هدف خاصی، رفتار ویژه ای را موجب می شود (بابایی، 1378، ص 2).براد شاو نیازها را شامل نیازهای تجویزی، نیاز تطبیقی، نیاز احساس شده و نیاز اظهار شده می‌داند (همان منبع، ص 8).

فتحی (1382، ص8) معتقد است مفاهیم ارائه شده از نیاز را می توان در یکی از طبقات زیر قرار دارد:

 1- نیاز به معنای خواسته ها و نظرات افراد

2- نیاز به معنای نقص یا مشکل یا مسئله

3- نیاز به معنای فقدان یا ضرورت چیزی

4- نیاز به معنای فاصله یا شکاف

وی معتقد است که متداولترین تعریف نیاز مفهوم چهارم است.

راجر کافمن [6]1991)) به عنوان واضع این تعریف از نیاز است از نظر وی نیاز یعنی: فاصله میان نتایج جاری و نتایج مورد نظر بر اساس این نظریه، نیاز در قلمرویی وجود دارد که در آن بین موقعیت واقعی با موقعیت مطلوب فاصله و شکاف موجود است این تعریف از نیاز امروزه طرفدار بیشتری دارد هر چند برخی منتقدین تشخیص موقعیت مطلوب را مشکل می دانند و آن را امری ارزشی می دانند که از فردی به فرد دیگر متفاوت است در نتیجه موقعیت مطلوب را امری نسبی می دانند. اما با این وجود این تعریف از نیاز گویی پذیرفته ترین تعاریف است. در کنار هم آمدن دو واژه نیاز وآموزش می تواند یک تقسیم بندی دیگر از نیاز باشد چرا که نیاز آموزشی[7] به نیازهایی اطلاق می شود که از طریق آموزش قابل رفع باشند و این گونه نیازها تنها در حوزه های دانشی، مهارتی و نگرشی مطرح می شوند (ترک زاده و عباس زادگان، 1379، ص 58). فتحی (1382، ص 21) نیازهای آموزشی را در مقابل نیازهای روان شناختی قرار می دهد ،  تابا [8](1962)  نیازهای آموزشی را نیازهایی می داند که منعکس کننده تقاضاهای آموزشی و یا هدف های آموزشی باشد. به عبارتی این دسته از نیازها، ضرورت و اهمیت آموزش های معینی را گوشزد می کنند. بنابراین در زمینه آموزش و یادگیری ، نیاز بر حسب ویژگی ها ، تواناییها و یا دانش و نگرش هایی تعریف می شود ، که لازم است یادگیرنده و یا گروهی از یادگیرندگان از آن برخوردار باشند؛ ولی در حال حاضر فاقد آن هستند(میرزا بیگی،1380،ص79).شایان ذکر است که در حوزه تعلیم و تربیت بیشتر نیازهای آموزشی مد نظر است تا سایر دسته بندی از نیازها که رفع آنها خارج از حوزه اختیار و قدرت تعلیم و تربیت می‌باشد.

نیازسنجی آموزشی :

همانطور که ذکر شد گام اول در برنامه ریزی آموزشی تعیین نیازهای آموزشی و اولویت بندی آنها می باشد و این امر مهم از طریق فعالیتی که نیاز سنجی آموزشی نام گرفته است تحقق می یابد.نیازسنجی [9]به عنوان فرآیندی است که از طریق آن  اطلاعات در مورد نیازها جمع آوری و تحلیل می شود.این امر قدمتی به اندازه خود تعلیم و تربیت دارد چرا که هر جا آموزشی صورت پذیرد بطور قطع برای رفع نیاز بوده است. هرچند در گذشته به صورت سنتی این اتفاق می افتاده و بزرگترها نیازهای کوچکترها را تشخیص می دادند و برنامه هایی را برای تربیت و آموزش آنها تدارک می دیده اند، اما امروزه این امر به صورت علمی و از طریق روشها و تکنیک های مختلف و متفاوت انجام می شود.

نیازهای آموزشی برای قرون متمادی به طور سنتی و ذهنی مورد سنجش و ارزیابی واقع می‌شد، سنجش منظم و دقیق نیازهای آموزشی تا اواسط قرن بیستم صورت نمی پذیرفت. مسائلی نظیر تحولات سریع اجتماعی و لزوم آماده سازی افراد برای زندگی شخصی و حرفه ای از یکسو و تقاضای عمومی و حرفه ای برای برنامه های تربیتی نظام یافته و پاسخگو نسبت به مسائل موجود از سوی دیگر، منجر به ظهور الگوهای برنامه ریزی مبتنی بر اطلاعات گردید و از آنجا که طراحی و بکارگیری هرگونه نظام اطلاعاتی در تعلیم و تربیت مستلزم توجه و عنایت ویژه ای به مقوله بررسی نیازهاست به تدریج نیازسنجی مورد توجه محققان و صاحبنظران تعلیم و تربیت قرار گرفت (فتحی، 1382، ص 4).

با توجه به اهمیت مقوله نیازسنجی در اثربخشی یک برنامه می توان گفت که نیازسنجی جزء جدایی ناپذیر برنامه ریزی می باشد. از طرفی دیگر نیازسنجی، مشارکت افراد را در برنامه ریزی منجر می شود و افراد می توانند نقطه نظرات مختلف خود را بیان کنند.در نتیجه با درگیر کردن آنها در تصمیم گیری ها زمینه فعالیت بیشتر آنها را در برنامه فراهم می شود و این امر منجر به جهت گیری مثبت تری در طراحی و اجرای برنامه ها می شود. از محاسن دیگر نیازسنجی گزینش نیازهای اولویت دار می باشد. نیازسنجی به لحاظ اقتصادی نیز به صرفه می باشد چرا که با توجه به منابع محدود به طور قطع نیازسنجی به برنامه ریزان کمک می کند تا نیازهایی را مورد توجه قرار بدهند که از ضرورت و اهمیت بیشتری برخوردارند.

نیاز سنجی منجر به نوشتن اهداف کلی و رفتاری می شود ، اهداف به عنوان عناصر کلیدی در فضای آموزشی روش ، محتوا و ملاک اندازه گیری موفقیت را تعیین ومشخص می کنند(گلدستین،1996).

در ادامه به چند تعریف از نیازسنجی خواهیم پرداخت.

نیازسنجی عبارتست از شناسایی نیازها (فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد) و درجه بندی آنها به ترتیب اولویت و انتخاب نیازهایی که باید کاهش یافته و حذف شود (مشایخ و بازرگان، 1374، ص 163). بابایی (1378،ص10) نیازسنجی را کاربرد فنونی می داند که بتوان به کمک آنها اطلاعات مناسب را دربارة نیازها گردآوری کرد و به الگوی نیازها و خواسته های فرد، گروه و جامعه دست یافت. سوآرز[10] (1996) در تعریف نیازسنجی می گوید: نیازسنجی در زمینه تعلیم و تربیت فرآیند جمع آوری و تحلیل اطلاعات است که منجر به شناسایی نیازهای افراد، گروهها، موسسات، جامعه محلی و و جامعه به طور کلی می شود.

الگوهای نیازسنجی آموزشی:

الگو در معنای وسیع کلمه، به هر نوع ارائه (در اشکال ذهنی، فیزیکی، تصویری یا ریاضی) از یک سیستم اطلاق می شود. الگوها ابزاری هستند که برای معرفی یا توصیف یک فرآیند یا یک سیستم واقعی یا ذهنی از آن استفاده می کنیم. آنها درک و پیش بینی رفتار سیستم را میسر می سازند. از این رو می توانند به عنوان کلیدی برای موفقیت در طرح ریزی، اجرا و ارزشیابی سیستم های ذهنی و عملیاتی مطرح شوند (ترک زاده، عباس زادگان، 1379، ص77).

/ 1 نظر / 113 بازدید
مونا

[ماچ] سلام دوست گلم [گل][گل][گل][گل] [ماچ] گر چه يکبار به دنيا مي آيي [ماچ] [ماچ] اما يادت باشه که هر صبح ، تولدي دوباره است [ماچ] تولدي از خود ، با خود و به دست خود. [عينک][ماچ]