منابع کارشناسی ارشد علوم تربیتی

منابع درسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی(1)

فلسفه آموزش وپرورش

1-      نگاهی به فلسفه آموزش وپرورش – عبدالحسین نقیب زاده – انتشارات طهوری

2-      اصول وفلسفه تعلیم وتربیت – علی شریعتمداری- انتشارات امیرکبیر

3-      فلسفه آموزش وپرورش – علی اکبر شعاری نژاد – انتشارات امیرکبیر

4-      آشنایی با فلسفه آموزش وپرورش – نلر- ترجمه فریدون بازرگان – سمت

5-      اصول ومبانی آموزش وپرورش – غلامحسین شکوهی – انتشارات آستان قدس رضوی

6-      اصول تعلیم وتربیت – علی شریعتمداری

مدیریت آموزشی

1-      مدیریت عمومی – علی علاقه بند – نشر روان

2-      مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی - علی علاقه بند – نشر روان

3-      مدیریت رفتارسازمانی – هرسی وبلانچارد- ترجمه علاقه بند- انتشارات امیرکبیر

4-      اصول مدیریت آموزشی - علی علاقه بند – نشر روان

5-      مقدمات مدیریت آموزشی - علی علاقه بند – نشر روان

6-      مدیریت آموزشی – علی شیرازی – انتشارات دانشگاه مشهد

7-      مدیریت آموزشی وآموزشگاهی – بهرنگی – انتشارات مولف

روشها وفنون تدریس

1-      مهارتهای آموزشی وپرورشی(روشها وفنون تدریس)-حسن شعبانی-سمت

2-      الگوهای جدید تدریس- بهرنگی- تابان

تکنولوژی آموزشی

1-      مقدمات تکنولوژی آموزشی- احدیان- نشربشری

2-      مبانی نظری تکنولوژی آموزشی- فردانش- سمت

3-      مقدمات تکنولوژی آموزشی – خدیجه علی آبادی- پیام نور

برنامه ریزی آموزشی ودرسی

1-      مبانی برنامه ریزی آموزشی- یحیی فیوضات- نشرویرایش

2-      فرایند برنامه ریزی آموزشی- ترجمه فریده مشایخ- انتشارات مدرسه

3-      برنامه ریزی درسی مدارس- الف.لوی- ترجمه فریده مشایخ- انتشارات مدرسه

4-       مقدمه ای بربرنامه ریزی آموزشی ودرسی- علی تقی پورظهیر-انتشارات آگاه

5-      برنامه ریزی آموزشی – بهرام محسن پور

6-      اصول اساسی برنامه ریزی آموزشی ودرسی- علی تقی پورظهیر

نظارت وراهنمایی آموزشی

1-      نظارت وراهنمایی آموزشی  - مصطفی نیکنامی- سمت

2-      نظارت درمدیریت ،برنامه ریزی وراهنمایی تعلیماتی- بهرنگی-انتشارات مترجم

3-      نظارت وراهنمایی کلینیکی- ترجمه بهرنگی- انتشارات مترجم

4-      مدیریت آموزشی وآموزشگاهی- بهرنگی

5-      مدیریت ورهبری آموزشی-محمدعلی طوسی- انتشارات مرکز مدیریت دولتی

تعلیم وتربیت اسلامی

              1-تعلیم و تربیت اسلامی – علی شریعتمداری – امیر کبیر

              2-اخلاق وتربیت اسلامی- میرمحمود ساعی- پیام نور

              3-نگاهی دوباره به تربیت اسلامی-خسروباقری-مدرسه

              4- نگاهی به فلسفه آموزش وپرورش – عبدالحسین نقیب زاده – انتشارات طهوری

روانشناسی تربیتی

              1-روانشناسی پرورشی – علی اکبرسیف-نشرآگاه-ویراست نو و قدیم

              2-روانشناسی تربیتی-علی شریعتمداری-امیرکبیر

سنجش واندازه گیری

              1-روشهای اندازه گیری وارزشیابی آموزشی-علی اکبرسیف-ویراست نو

              2-سنجش واندازه گیری درعلوم تربیتی-لطف آبادی-سمت

روش تحقیق وآمار

              1-روشهای آماری درروانشناسی وعلوم تربیتی- علی دلاور- پیام نور

              2-روش تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی- علی دلاور-نشرویرایش

              3-استدلال آماری درعلوم رفتاری-جلد1و2-ترجمه کیامنش-جهاد دانشگاهی

              4-روش های تحقیق درعلوم انسانی- نادری وسیف نراقی-انتشارات بدر

              5-روشهای تحقیق درعلوم رفتاری-سرمد ، بازرگان و حجازی-آگاه

              6- روشهای تحقیق درعلوم تربیتی-جان بست ترجمه پاشاشریفی و طالقانی

 

/ 0 نظر / 22 بازدید