کمی درباره مدیر گروه آموزشی...

از بنیان های اصلی در برنامه ریزی آموزشی و درسی سه فعالیت بسیار حیاتی « طراحی ، اجرا و ارزشیابی » می‌باشد. ارزشیابی به عنوان یک مولفه اصلی ، نقش بسزایی در شناحت وضع موجود و تصمیم گیری در راستای برنامه ریزی و اجرای موثر فعالیتهای دانشگاهی به عهده دارد. ارزیابی در نهایت به دنبال بهبود عملکرد در ابعاد کمی و کیفی است. بدین منظور بستر و شرایط برای ارزیابی کارآمد و اثربخش ونیزاستفاده از نتایج ارزیابی برای دستیابی به اهداف باید فراهم شود. به عبارتی موسسات آموزش عالی ارزشیابی می شوند و خود را ارزشیابی می کنند تا بتوانند بهتر مدیریت کنند، به اهداف خود دست یابند، رسالت هایشان راتحقق بخشند وبه این سوال پاسخ دهند که " چگونه می توان در آموزش عالی بهترین کیفیت را شناخت؟"

اما این امر در قالب یک چرخه منطقی باید انجام شود. از یک سو با طراحی و اجرای برنامه ها در همه سطوح سازمانی (اعم از گروه، دانشکده و دانشگاه) و از سوی دیگر، یافته ها و نتایج ارزشیابی در دوباره تدوین برنامه های استراتژیک واحدهای سازمانی و نیز تخصیص امکانات و منابع بین گروههای آموزشی بکارگرفته شود.

بنابراین در مرحله ارزشیابی این سوال پیش می آید که چه چیز را باید ارزیابی نمود؟ پاسخ این سوال که خود
می تواند افق یک نظام آموزشی باشد ریشه در طراحی و اجرا دارد.

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران در تعیین ملاک‌ها و نشانگرهای ارزیابی درونی گروههای آموزشی (1386)داشتن اهداف و رسالت های مدون در حوزه آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی را از شاخص های قضاوت درباره گروه آموزشی می داند و همچنین تناسب داشتن اهداف گروه با نیازها و انتظارات دانشجویان ، سازمان و جامعه از دیگر مواردی است که باید در برنامه ریزی و طراحی مد نظر داشت. از دیگر ملاک‌ها داشتن برنامه در توسعه منابع کالبدی در طول یک دوره زمانی می‌باشد.

از دیگر مواردی که در کیفیت گروههای آموزشی نقش دارد مرتبه دانشگاهی مدیرگروه و سابقه خدمت ایشان
 می‌باشد. وجود فرایند نظرسنجی از دانشجویان و اساتید درباره عملکرد مدیرگروه  نیز می تواند از دیگر عوامل موثر در بهبود وضعیت گروههای آموزشی باشد.

در پژوهشی که با عنوان نقش ارزیابی درونی کیفیت در دانشگاه پیام نور( صادقی مندی،1389) انجام شده است و در چهارمین همایش ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی ارایه گردیده، از عوامل زیر به عنوان پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت گروههای آموزشی دانشگاه پیام نور یاد کرده است:

باز بینی برنامه های درسی به منظور ایجاد تناسب بین محتوای برنامه درسی و نیازهای جامعه، ایجاد کمیته سیاستگذاری برنامه درسی، تجهیز سایت های کامپیوتری به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، اطلاع رسانی در مورد کنفرانس های ملی وبین المللی، طراحی پایگاه اطلاعاتی در مورد دانشجویان و اعضاء هیات علمی، ایجاد کمیته های تخصصی در گروه، توجه به فعالیتهای پژوهشی به موازات فعالیتهای آموزشی، تعیین ساعات حضور اعضاء هیات علمی در گروه و اعلام آن به دانشجویان، افزایش کمیت و کیفیت حضور اعضاء هیات علمی در جلسات گروه، افزایش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مشترک بین اعضاء هیات علمی، ایجاد الزامات و مشوق هایی برای ارتقای اعضاء هیات علمی، توجه به بهبود فعالیتهای پژوهشی گروه.

در پژوهش دیگری که با عنوان بررسی عوامل مرتبط با اجرای مطلوب ارزیابی درونی در گروههای آموزشی دانشگاهی(اسحاقی،1390) در پنجمین همایش ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی ارایه گردیده پیشنهادهای زیر را در جهت بهبود کیفیت که سطح اقدام کننده آن گروه آموزشی می باشد عنوان کرده‌است:

تدوین وتصریح اهداف گروه به صورت جامع ودر دسترس بودن آن برای آگاهی اعضای هیات علمی و دانشجویان، تهیه وتدوین برنامه توسعه فیزیکی و نیروی انسانی گروه در سطوح زمانی کوتاه مدت، میان مدت ودراز مدت با مشارکت اعضای گروه، فراهم آوری تمهیداتی برای ارتباط بیشتر گروه و سایر بخشهای دانشکده با دستگاههای اجرایی و انجام فعالیتهای مشاوره ای با آنها، ایجاد انگیزه لازم در جهت مشارکت اعضاء هیات علمی گروه ها در برنامه ریزی فعالیتهای گروه با اعطای اختیارات بیشتر به آنها در این حوزه، برقراری ارتباط با گروههای همسان در داخل و خارج از کشور به منظور تشویق اعضای هیات علمی برای توسعه و بهبود کیفیت توانایی های آنها از لحاظ آموزشی و پژوهشی، تدارک فرصت‌های مناسب جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مشترک میان اعضاء هیات علمی و تشکیل جلسات منظم با حضور مدیر گروه و اعضاء هیات علمی جهت رسیدگی به مسایل و مشکلات آموزی دانشجویان.

بنابراین عوامل متعددی در کیفیت عملکرد گروههای آموزشی می تواند نقش داشته باشد و این امر در صورتی قابل نظارت و ارزشیابی دقیق تر خواهد بود که دانشکده و به موازات آن گروههای آموزشی دارای یک نقشه همسو در کلیه فعالیت‌ها و جوانب باشند.

/ 0 نظر / 9 بازدید