یادگیری در بزرگسالان

یادگیری در بزرگسالان

 

البته این صحیح می باشد که تواناییهای بدنی بزرگسالان پس از آنکه در اواخر دوره نوجوانی به اوج خود رسید رو به تنزل می گذارد و ضعف قوای حسی ، از دست رفتن قدرت ، طولانی شدن زمان واکنش ، ضعف قوای جنسی ، بروز تغییر در ساختمان پوست بدن و آهنگ صدا و رنگ مو و کاهش تدریجی انرژی از جمله تغییرات بدنی است که می تواند در فرایند یادگیری بزرگسالان تاثیر تعیین کننده داشته باشد و شاید به همین دلیل است که بزرگسالان قوای یادگیری خود را کمتر از آنچه هست بر آورد می کنند و این اندیشه در آنان تقویت می شود که آموزش وپرورش تنها در سالهای اولیه زندگی تحقق پذیر است.

از نکات دیگری که در مورد بزرگسالان باید عنوان شود مشغولیت های آنان می باشد. این افراد به دلیل داشتن مشاغل و تعهدات معمولا به صورت نیمه وقت می توانند تحصیل کنند و نیز به دلیل اینکه ذهنشان متوجه منابع متعددی از اطلاعات می باشد به یاد آوردن اطلاعاتی را که یاد گرفته اند را مشکل می سازد. لذا بزرگسالانی که به تحصیل می پردازند می بایست فرصت کافی برای ذخیره کردن اطلاعات در ذهن را داشته باشند.

زمینه اجتماعی و اقتصادی فرد بزرگسال نیز از عوامل تاثیر گذار در برخورد و انگیزه وی در یادگیری رسمی می باشد.

به طور مثال فردی که در دوره تحصیلات کودکی موفق بوده در بزرگسالی به هنگام برخورد با یادگیری مطالب جدید به برنامه آموزشی دید مثبت دارد. بنا براین می توان گفت که ادراک و برداشت فرد بزرگسال از خودش تاثیر زیادی بر انتخاب راههای یادگیری دارد.نقش مربی بزرگسال می تواند از این جنبه حایز اهمیت باشد که بتواند بزرگسال فراگیر را متقاعد به داشتن توانایی در یادگیری بکند و وی را به مطلبی که بی میل است علاقه مند سازد واین در حالی است که بزرگسال فکر می کند که قدرت یادگیری وی رو به نقصان می رود.

مالکوم نولز ویژگیهای یادگیری بزرگسالان را چنین عنوان می کند:

* بزرگسال  خود هدایت شده می باشد.

* با توجه به اینکه بزرگسالان دارای تجربه های فراوانی هستند، از آن می توان به عنوان منبع غنی یادگیری استفاده نمود.

* بزرگسال بد لیل حل مسایلی که رویاروی خود می بیند می تواند آمادگی لازم را برای یادگیری داشته باشد.

* بزرگسالان نسبت به موضوعی میل و رغبت نشان می دهند که بتواند مسایل آنها را حل کند و لذا جهت  گیری آنها نسبت به یادگیری

حل مسایل می باشد.

از نکات دیگر در یادگیری بزرگسالان توجه به هوش و شخصیت آنها میباشد که خود را در مقوله تفاوت ها ی فردی نشان می دهد و از عوامل مهم در یادگیری بزرگسالان میباشد.

 

آموزش انفرادی

رویکردآموزش انفرادی از آنجا ناشی می شود که گروهی از روانشاسان تربیتی و مربیان آموزشی معتقد هستند که موقعیت یادگیری

بایستی طوری سازماندهی شود که هر فراگیر بر اساس استعداد و توانایی خود به فعالیت و یادگیری بپردازد.

در الگوهای آموزش انفرادی فراگیران بر حسب توانایی هایشان پیش می روند و معلمان هم وقت کمتری صرف تدریس و بیشتر به فرد فرد فراگیران توجه و رسیدگی می کنند.

اولین واساسی ترین گام در راه تحقق چنین هدفی پذیرفتن مفهوم (( دانش آموز محوری)) در طراحی و آموزش است.

در آموزش انفرادی لزوما" به آموزش یک فرد پرداخته نمی شود بلکه ممکن است گروهی از فراگیران که ویژگیهای مشترکی دارند تحت این نوع آموزش قراربگیرند.

 دنیای ما از آغاز کودکی تاثیر خود را بر ما می گذارد. محیط اجتماعی به ما زبان می آموزد وبه ما می آموزد که چگونه رفتار کنیم.درجریان این برخورد و تعامل در درونمان چیزی شکل می گیرد که در طول زندگیمان مداومت خواهد داشت و آن هویت خود می باشد.با توجه به اینکه ما استعداد بسیاری برای تغییر داریم می توانیم با گسترش دامنه محیط ها و فضاها هویت خود را غنی تر سازیم .

الگوهای انفرادی تدریس خود فرد را در کانون توجه قرار می دهد و با تدریس به شیوه الگوهای انفرادی ابتدا اعتماد به نفس و ایجاد احساس واقعگرایی از خویشتن را افزوده و دوم به آموزشی که بر گرفته از نیازهاو تمایلات خود شاگردان باشد می پردازد و فراگیران چون عضوی موثر در تصمیم گیری برای انتخاب مطلب یادگیری و نحوه یادگیری به حساب می آیند و نیز انواع خاصی از تفکرات کیفی مانند خلاقیت و ابراز نظر فردی را رشد می دهند.

الگوهای تدریس انفرادی در جهت رشد و خود شکوفایی فراگیر گام بر میدارند ، البته هر چند رشد شاگرد به نوبه خود هدفی مهم در نظام آموزشی هست اما مطلب مهمتر افزایش توانمندی فراگیر در یادگیری می باشد که یادگیری را در طول زندگی مداومت می بخشد.

در کتاب مهارتهای تدریس نوشته حسن شعبانی اهداف الگوی آموزش انفرادی اینچنبن ذکر شده است:

1- رعایت تفاوت های فردی:انفرادی کردن آموزش یکی از پدیده های مهم سالهای اخیر نظام های آموزشی است. بارها معلمان و مربیان آموزشی نسبت به میزان کارایی روشهای سنتی تردیدکرده و عدم رضایت خود را ابراز داشته اند. تفاوتهای فردی از سال1920 موردتوجه صاحب نظران تربیتی قرار گرفت زیرا در این سالها بود که با انجام آزمونهای مختلف به میزان اختلاف بهره هوشی دانش آموزان پی بردند. طبیعی است که تفاوتهای فردی کار معلم و مربی رادر روشهای سنتی و معمول بسیار مشکل و پیچیده می سازد. تفاوتهای فردی ، روش سخرانی و حتی روش بحث گروهی راکه در آن یک موضوع واحدبا یک روش خاص برای همه اجرا می شود، آشکارا زیر سوال برده است. اگر در کلاس تفاوتهای فردی در نظر گرفته نشود، خستگی ، انزجار و تنفر از فعالیت های آموزشی تقویت خواهد شد.

2- رشد استقلال در عمل و یادگیری:گذشته از اینکه در آموزش انفرادی دانش آموزان می توانند با توجه به استعداد خود به هدفهای آموزشی دست یابند روش آموختن مستقل را نیز یاد می گیرند . یعنی یاد می گیرند که چگونه یاد گیرند.

3-عادت به مطالعه و ایجاد مهارت در مطالعه : با این روش فراگیران برای کسب معلومات بیشتر دست به مطالعه و تحقیق می زنند تا به هدف مورد نظر برسند. با این روش فراگیر به کسب معلومات بیشتر مبادرت می ورزد تا در خود به رضایت از فعالیت های آموزشی دست یابد لذا استمرار این فعالیت موجب می شود تا فراگیر به مطالعه و تحقیق عادت کند و در این راهسعی می کند به روشهای صحیح مطالعه دست یازد.

4- مطالعه خود هدایت شده و مستقل :  معلم ممکن است تکلیفی به فراگیر واگذار کند که انجامش روز ها ویا هفته ها به طول انجامدو ممکن است فراگیر را برای انجام این کاراز حضور درکلاس رسمی معاف کند. این نوع آموزش زمینه را برای مطالعه خود هدایت شده و مستقل فراهم می سازد. محققان با توجه به مشاهده 150 نمونه از دانش آموزان در یافته اند که هر گاه هدفهای فعالیت های آموزشی برای دانش آموزان با ارزش باشد ، یادگیری بارزتر می شود ودانش آموزان را در انجام کارمنظم تر می کند و ماحصل آن یادگیری

 بهتر و بیشتر از آن چیزی خواهد بود که دانش آموزان توانایی اش راداشته اند . برای مطالعه مستقل معلمان باید چند نکته را برای دانش آموزان روشن کنند:

* چه چیزی باید آموخته شود.

* روشی که دانش آموزان می توانند اطلاعات را جمع آوری کنند.

* منابع مورد استفاده

* مراحل انجام کار در اجرا

* زمان مورد نیاز

* روش ارزشیابی کار

البته اینکه فراگیران تا چه حد باید مستقل باشند ، به عواملی همچون میزان رشد و بلوغ و هدفهای آموزشی دارد.

/ 0 نظر / 63 بازدید