چیدمان کلاس درس

یکی از عوامل بسیار مهم در آموزش فضای کلاس درس می باشد. نحوه چیدمان کلاس درس می تواند گویای فلسفه حاکم در آن کلاس باشد. با نگاهی به تصاویر زیر می توان همچون مکاتب فلسفی در خصوص جایگاه شاگرد، استاد، روش های تدریس و دیگر عناصر آموزش صحبت کرد.لطفا نظر خود را در این خصوص بیان کنید.

/ 0 نظر / 19 بازدید