همیشه فاصله ای هست....

خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند

و دست منبسط نور روی شانه ی آنهاست.

نه! وصل ممکن نیست،

همیشه فاصله ای هست....

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
دلنشجو

خوشا به حال لیلی ومجنون قصه ها که فا صله هم ان ها رآز هم جدا نکرد وخوشا به حال ..........