عنوان دروس و ضریب آنها در کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1

مواد امتحانی و ضرایب دروس در مجموعه علوم تربیتی 1

گرایشها

دروس

1 و2 - برنامه ریزی آموزشی و درسی

3 – مدیریت آموزشی

4- تحقیقات آموزشی

5- تکنولوژی آموزشی

6 – تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

7- آموزش بزرگسالان

8- مدیریت وبرنامه ریزی آموزش عالی

1- زبان تخصصی

2

2

2

2

2

2

2

2-روانشناسی تربیتی

2

0

2

2

2

0

2

3- روشها و فنون تدریس

3

2

0

3

2

2

1

4- آمار و روشهای تحقیق

0

2

3

0

1

0

3

5-اصول و فلسفه
تعلیم و تربیت

2

2

2

0

/ 0 نظر / 7 بازدید