از رفتارگرایی تا سازاگرایی

    در این راستا ،  در دههآغازینهزاره سوم،ازدانشگاه‌هاانتظارمیرودکهضمنتوجهبهجنبههاییادشده،مسوولیتاجتماعیخودرابیشازپیشموردتوجهقراردهند. برایاینمنظور،دانشگاه‌هاوموسساتآموزشعالیباید درتحلیلواقعیت‌هایجامعهوعرضهراهحل‌هایفراکنشیپیشقراولباشند.  بنابرایندرطیدودههگذشتهدراغلبکشورهایجهانبرایهماهنگترکردنبرنامههایآموزشعالیبانیازهایتوسعهایوارتقاء کیفیتنظام‌هایآموزشعالی،حساسیتویژهایبوجودآمدهاست .حاصلاینامرآنبودهاستکهنیازروزافزوننسبتبهارزیابی کیفیتدانشگاه‌هاوسایرمراکزآموزشعالیدراغلبکشورهایجهاناحساسشدهاست . یکیازمولفههایاصلیکیفیتدرنظام آموزشعالی،کیفیتفرایندتدریس-یادگیریاست. کیفیتاینمولفهنیزبستگیبهکیفیتیادهیوکیفیتعملکردیادگیری دارد. تحولدیدگاه‌هایروانشناسییادگیریازرفتارگرائیبهشناختگراییوسازاگرائیزیربناینظریلازمرابرایآگاهیمدرسنسبتبهانتخابراهبردهایمناسبدرفرایندیاددهییادگیریودستیابیبهسطحمطلوبیادگیریفراهمکردهاست.

رویکرد یاددهییادگیریدرمکتبرفتارگرایی

      اینرویکردبراساسنظریه"اسکینر" تدوینشدهاست . یادگیریدراینمکتبعبارتاستازتغییردررفتارقابلمشاهده،پیامد یادگیریدراینمکتببااهمیتوپیامدبراساستقویتوتمرینشکلدادهمیشود.  مدرسنقشاصلیرادرادارهکلاس،انتقالدانش واصلاحاشتباه‌هاداردویادگیرندهنقشیدرساختندانشندارد . فرایندهایعالیتفکرنقشچندانیدریادگیریندارد  وتاکیدبیشتر برتمرینو فرایندهایحافظهمیباشد ویادگیریعمیقراایجادنمیکند.


رویکرد
یاددهییادگیریدرمکتبشناختگرایی

     اینرویکردبراساسنظریه"آندرسون" تدوینشدهاست.  دراینرویکرددانشپیکرهایثابتاستکهبایدبهآندستیافت. یادگیری کسبواقعیت‌ها،مهارت‌ها،مفاهیموراهبردهااست؛کهازطریقبکارگیریفعالراهبردهابوقوعمیپیوندد.انتقالدانشازطریقهدایت یادگیرندهبهسمتاطلاعاتکاملترودقیقتر،مدرسیکراهنماو راهبردهایمناسبرابهعنوانالگوارائهمیدهد.

رویکردیاددهییادگیریدرمکتبسازندهگرایی

      ایننظریهکهتوسطهصاحبنظرانیمانندپیاژه،ویگوتسکیوهمفکرانآنانتوسعهوبسطدادهشدبهفرایندیادگیریبهعنوانفرایند ساختندانش،ارزش‌هاوباورهاتوسطیادگیرندهتوجهدارد،یادگیرندهنقشفعالیدرخلقوساختدانشخوددارد ومدرستنهانقش تسهیلکنندهیادگیریرادارد .تدریسکهبراساسایننظریهبناشدهباشدبریادگیریهمکارانهوحلمسالهمحورتاکیددارد.

باتوجهبهاینکهیکیازرسالت‌هایدانشگاهآموزشمیباشد، بالتبعکیفیتتدریسارائهشدهتوسطمدرسانازجملهمهمترینمسائلی استکهازیکسوبازخوردمناسببرایتجزیهوتحلیلمسائلآموزشی،تصمیمگیری‌هایاساسیوبرنامهریزیراهبردیدراختیار مسئولانودستاندرکارانآموزشعالیقرارمیدهدوازسویدیگراعضایهیاتعلمیباآگاهیازعواملیکهباعثبهبود کیفیت تدریسآنانخواهدشد می‌توانندتدریسخود راازنظریهانتقالدانشبهسمتایجادساختدانشتوسطدانشجووفعالکردندانشجو یا بهعبارتیروشتدریسخود را ازرفتارگراییبهسمتسازاگرائی سوقدهند.[1]


-[1] برگرفته از مقاله «بررسی برخی عوامل مرتبط با کیفیت تدریس اعضای هیات علمی: مروری بر پژوهش‌های قبلی» نوشته کلثوم نامی و
ثنا صفری که در پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی در اردیبهشت 1390 ارایه گردید.

/ 0 نظر / 53 بازدید